วันเสาร์ 25 กันยายน 2564
ติดตามเว็บไซต์

อัพเดทล่าสุด

ไฮไลท์ข่าว

ข่าววันนี้ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
ข่าววันนี้ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1 070935
เลขหน้า 3 ตัว 609 817
เลขท้าย 3 ตัว 379 007
เลขท้าย 2 ตัว 90

สาระน่ารู้ ทั้งหมด

งานวิชาการ ทั้งหมด

งานบุคคล ทั้งหมด

งานงบประมาณ ทั้งหมด

เผยแพร่ผลงาน ทั้งหมด

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ22101) โดยใช้แนวการสอนแบบกระตือรือร้น (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2