วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์

Tags : การพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ(อ21102) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ(อ21102) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3 พฤษภาคม 2563

อัพเดท ล่าสุด