วันพุธ 8 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > รายงานผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย

รายงานผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 3,413 ครั้ง

เรื่อง            รายงานผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย

ผู้ศึกษา        นางสาวบัวสร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล

ปีการศึกษา   2562

บทคัดย่อ

          รายงานผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR   2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีอายุระหว่าง  4 – 5 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน  14  คน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ( กิดารีศึกษาคาร ) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 1.หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย จำนวน  12 เรื่อง  2. แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  3.แบบประเมินพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยของกลุ่มตัวอย่าง  โดยทำการประเมินก่อนการทดลองแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติดังนี้ 1. หาค่าสถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบ การสอนแบบ STAR เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  โดยใช้ค่าแจกแจง t – test  สำหรับ dependent  samples

 

สรุปผลการศึกษาพบว่า 

           หลังจากจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ตามรูปแบบการสอนแบบ STAR เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ในภาพรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านความมีวินัยสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความรับผิดชอบสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook