วันพุธ 14 เมษายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 811 ครั้ง

ชื่อเรื่อง   รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้วิจัย   วรฉาย ทองคำ

ปีที่ทำการศึกษา  2562

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ 2) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีวิธีวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา  โดยดำเนินการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนำไปสัมภาษณ์โรงเรียนจำนวน 8 แห่ง นำข้อมูลที่ได้การสังเคราะห์เนื้อหามายกร่างเป็นร่างรูปแบบ ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนำร่างรูปแบบมาจัดสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน  ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 342 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.980 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ตอนที่ 4 ประเมินผลการนำรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการไปทดลองใช้ วิเคราะห์ผลโดยการเปรียบเทียบคะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (CSM Model) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (E) 2.สานพลังกำหนดกลยุทธ์ (A) 3.ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (I) 4.สร้างมาตรการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ (CE )
  2. ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยวัดจากคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐานที่ 5 ด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1.ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของนักเรียน 2.มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ของนักเรียน 3.สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆของนักเรียน 4.สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 5 ตัวชี้วัด พบว่าคะแนนผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2562 มีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า ปี 2561 และคะแนนผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2562 มีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook