วันพุธ 14 เมษายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ(อ21102) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ(อ21102) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 892 ครั้ง

บทคัดย่อ

 

เรื่องที่วิจัย      :      รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย           :        นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์

ปีที่วิจัย        :        พ.ศ. 2562

 

           วัตถุประสงค์ของการวิจัย    เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ   สื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้แบบฝึกก่อนและหลังการใช้แบบฝึก และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) โดยใช้แนวการสอน เพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 36  คน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2562  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เป็นนักเรียนที่เรียนชั้น ม.1/1,3,8  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แบบฝึกการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) จำนวน 3 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึก จำนวน 7 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t – test

             ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.44 / 80.28 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook