วันพุธ 14 เมษายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 636 ครั้ง

ชื่อเรื่อง    :  การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย       :  นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์

ตำแหน่ง   :  ครู

สถานที่ทำงาน  :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกและ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 30 คนโดยสุ่มอย่างง่าย  ห้องเรียน  1  ห้อง  ทำการทดลองโดยให้นักเรียนใช้แบบฝึกไวยากรณ์  จำนวน  4  แบบฝึก ได้แก่ แบบฝึกที่ 1  –  Part of Speech     แบบฝึกที่ 2  –  a, an the , any some

แบบฝึกที่ 3  –  this that these those / there is there are  แบบฝึกที่ 4  –  Preposition ใช้เวลาทดลอง  10  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1  คาบ รวม 10 คาบ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน 2) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า  (1)  แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ   ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.08 / 81.56 (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน  สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึก  (3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน อยู่ในระดับดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ พบว่า อยากให้จำนวนข้อในแบบฝึกมีมากพอที่จะทำให้เข้าใจได้ เพราะประโยคที่นำมาใช้ในแบบฝึกมีอยู่อย่างหลากหลาย ยิ่งฝึกมาก ยิ่งมีความชำนาญ

เปิดอ่าน 636 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook