วันเสาร์ 22 มกราคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 1,070 ครั้ง

ชื่อเรื่อง     :    รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย        :     นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์

ตำแหน่ง   :   ครู

 

บทคัดย่อ

                      การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) ศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information ) และ  (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 45 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย  ทำการทดลองโดยให้นักเรียนเรียนด้วย ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information ) จำนวน  4 หน่วยประสบการณ์  ใช้เวลาทดลอง  7  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3  คาบ คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง  รวม 21  ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 5 หน่วยประสบการณ์ คือ หน่วยประสบการณ์ที่  1  Signs หน่วยประสบการณ์ที่ 2  Lables and Tags  หน่วยประสบการณ์ที่ 3     Charts and Graphs   หน่วยประสบการณ์ที่ 4  Recipes   (2) แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์แบบคู่ขนาน และ  (3)  แบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การหาประสิทธิภาพด้วยค่า   E1/E2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ผลิตขึ้นทั้ง  4  หน่วยประสบการณ์ มีประสิทธิภาพ  75.50/76.50  , 75.50/76.25   และ 75.75/76.50  ตามลำดับ  เป็นไปตามเกณฑ์  75/75  (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ (3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เรื่องการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อยู่ในระดับดี

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook