วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 845 ครั้ง

ชื่อเรื่อง    :    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย       :   นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์

ตำแหน่ง   :   ครู

บทคัดย่อ

                      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA)    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   (2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 45 คนโดยสุ่มอย่างง่าย ได้ห้องเรียน  1  ห้อง  ทำการทดลองโดยให้นักเรียน   ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค  (MIA) จำนวน  8  เล่ม คือ เล่มที่ 1  King Si Inthrathit   เล่มที่ 2  King Ram Kamhaeng  เล่มที่ 3  Queen Suriyothai เล่มที่ 4  King Naresuan    เล่มที่ 5  Bangrachan Heroes   เล่มที่ 6  Pawor   เล่มที่ 7  Thao Tepkasattri and Thao Sisuntorn  และเล่มที่ 8  Thao Suranareeใช้เวลาทดลอง  8  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3  คาบ คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง  รวม 24  ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนด้านเนื้อหาและกิจกรรมการอ่าน  2)  แบบสอบถามครูผู้สอนด้านเนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้ในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค  (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  8  เล่ม และคู่มือครู   4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของของเมอร์ด๊อค (MIA)   5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพด้วยค่า  E1 / E2  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า  (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ 75.50/76.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด๊อค (MIA) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (4)  จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ สังเกต พบว่า  ก่อนเรียน นักเรียนมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เรียนกับแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  และคาดหวังว่าจะได้พัฒนาด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   มีความสุขในการเรียนกับแบบฝึกนี้    และนักเรียนทุกคนต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเช่นนี้อีก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook