วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > การพัฒนาแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 3 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 678 ครั้ง

บทคัดย่อ

 

เรื่องที่วิจัย      :  การพัฒนาแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย              :   นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์  ตำแหน่ง ครู

ปีที่วิจัย          :   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

                      วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 42 คน ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 4 แบบฝึก  2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ   3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ   ค่าทางสถิติ t-test (dependent sample)

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 75.35/75.05 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75
  2. ความสามารถทางการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อแบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ จากเอกสารจริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ23202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เปิดอ่าน 678 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook