วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีการสอนแบบทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีการสอนแบบทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 24 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 924 ครั้ง

บทคัดย่อ

 เรื่องที่วิจัย      :  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ตามวิธีการสอนแบบทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้วิจัย              :   นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์  ตำแหน่ง ครู

ปีที่วิจัย          :   พ.ศ. 2558

                      วัตถุประสงค์ของการวิจัย    เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีม ต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้วิธีการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ    กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี การเรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธีการสอนแบบทีม  จำนวน 4 แผนแบบประเมินทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  แบบสังเกตการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทางสถิติ t-test (dependent sample)

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ (1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีม มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดย นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  (2) นักเรียน กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ เน้นวิธีการสอนแบบทีมโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่าวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีม เป็น วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่าน กระบวนการทำงานกลุ่ม  กิจกรรมที่ใช้ในวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ระบุข้างต้น  ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียน ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook