วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 24 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 441 ครั้ง

บทคัดย่อ

 เรื่องที่วิจัย      :   การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย              :   นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์  ตำแหน่ง ครู

ปีที่วิจัย          :   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

                      วัตถุประสงค์ของการวิจัย    เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 30 คน ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. กิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 โครงงาน  2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ   3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทางสถิติ t-test (dependent sample)

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี มีค่าเท่ากับ 81.22/77.17  ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75
  2. ความสามารถทางการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook