วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ตั้งแล้ว 3 รอง เลขาฯ สกสค.

ตั้งแล้ว 3 รอง เลขาฯ สกสค.

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 942 ครั้ง

“ดิศกุล”เซ็นตั้ง 3 รองเลขาธิการ สกสค. “นายธนพร สมศรี – นางวรนุชนันท์ พงษ์สุรางค์ – นายกฤตชัย อรุณรัตน์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน สกสค.ที่ 423/2562 เรื่องแต่งตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. โดยในคำสั่งระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าด้วยคุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การพักงาน การให้ออกจากงานไว้ก่อน การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. พ.ศ.2562 ประกอบกับคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 14/2562  เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2562 จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ดังนี้ 1.นายธนพร สมศรี นางวรนุชนันท์ พงษ์สุรางค์ และ 3. นายกฤตชัย อรุณรัตน์

โดย ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาการคณะกรรมการ สกสค. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 9 แห่งระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าด้วยคุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การพักงาน การให้ออกจากงานไว้ก่อน การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. พ.ศ.2562 และให้ได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้รับ โดยคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กำหนดและมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตามระเบียบของสำนักงานว่าด้วยการนั้น โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มีหน้าที่ช่วยบริหารงานตามภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และตามที่เลขาธิการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนหรือที่มอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2562

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/742785

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook