วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ขอมีชื่อ สมศ.ใน พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

ขอมีชื่อ สมศ.ใน พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 22 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 463 ครั้ง

“ขนิษฐา”ติงไม่กำหนดเวลาประเมินสถานศึกษาทำให้ขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนา และไม่กำหนดหน่วยงานหลักในการประเมินจะเกิดปัญหาในทางปฎิบัติ ขอมีชื่อสมศ.ในพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

วันนี้ (21ต.ค.)นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ได้จัดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับ สมศ. ซึ่งมาตรา 69 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นครั้งคราว ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และต้องทำโดยหน่วยงานภายนอก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่สร้างภาระแก่สถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของครูเกินความจำเป็น นั้น สมศ.เห็นว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นครั้งคราว ย่อมทำให้ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งอาจทำให้สถานศึกษาขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพ

นางสาวขนิษฐา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การที่ไม่กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ อาจทำให้เกิดปัญหาหรือข้อจำกัดในทางปฏิบัติ ทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนผลการจัดการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง สมศ.เห็นว่าควรมีการกำหนดชื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น สมศ. หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

“ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาให้ สมศ.ทำหน้าที่ประเมิน ซึ่งถือเป็นหลักสากลอยู่แล้ว ถ้า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ไม่ให้มีเลยเราจะถอยหลังหรือไม่ ดังนั้น ควรมีองค์กร สมศ.อยู่ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานกลาง การที่เราบอกว่าโรงเรียนทำโรงเรียนประเมินก็ใช่ มาตรฐานต้องไปเกิดที่ตัวโรงเรียนก็ถูก แต่หน่วยงานที่ไปยืนยันการดำเนินงานต้องเป็นหน่วยงานภายนอกไม่มีส่วนได้เสีย และการให้โรงเรียนประเมินตามความสมัครใจอาจทำให้โรงเรียนขนาดเล็กคิดว่าไม่พร้อมเลี่ยงไม่มีการประเมิน ก็จะยิ่งไม่มีการกระตุ้นทำให้โรงเรียนขาดโอกาสการพัฒนา ซึ่ง สมศ.ขอให้แก้ไขในมาตรา 69 ” รักษาการ ผอ.สมศ.กล่าว

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/737494

เปิดอ่าน 463 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook