วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > “สุเทพ” สร้างเด็กไทย 4.0

“สุเทพ” สร้างเด็กไทย 4.0

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 15 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 680 ครั้ง

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ เสริมเขี้ยวเล็บการศึกษาไทยเทียบเท่าสากล

วันนี้ (15 ก.ค.)   ที่โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง .น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  ดร.สุเทพ  ชิตยะวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน โดย ดร.สุเทพ กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาการจัดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำคำศัพท์และไวยากรณ์  เพื่อให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดเป็นหลัก  แต่กลับพบปัญหาสำคัญคือ  ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้  โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน  ที่มีการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น  “working  Languag”

“จากปัญหาดังกล่าวสพฐ. จึงมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ  ให้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้  เพื่อการพัฒนาตน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ด้าน น.ส.พยัตติกา  ห้วยจันทร์ ผอ.รร.บ้านหนองนาเวียง  กล่าวว่า   รร.บ้านหนองนาเวียง  อ.น้ำเกลี้ยง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน  จำนวน 81 คน  ครู จำนวน  4 คน มีพื้นที่ในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่  ประเทศไทย  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2559  และได้มีการจัดทำประชารัฐร่วมกับภาคเอกชน  โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้า  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ  บริษัท  ศรีสะเกษ  ไพศาลวิทยา  จำกัด  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยใช้สื่อมัลดิมีเดีย  ไดเนท  (DynEd)  มาใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน  ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ  รวมถึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  จนสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับประเทศ  และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง  จ.ศรีสะเกษ  ยังได้มีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสื่อมัลติมิเดีย  ไดเนท  (DynEd)  มาใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/720544

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook