วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ย้ายผู้บริหารการศึกษา กศน.-สช.

ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ย้ายผู้บริหารการศึกษา กศน.-สช.

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 20 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 617 ครั้ง

บอร์ดก.ค.ศ.ไฟเขียวร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครู พร้อม คลอดเกณฑ์การย้ายผู้บริหารการศึกษาสังกัด กศน.-สช. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขับเคลื่อนงาน

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยได้มีการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว และได้มีการเผยแพร่เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครู โดยหลังจากนี้จะได้นำเสนอ ก.ม.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษาโดยอนุโลมต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้กำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ด้าน คือ 1.นิเทศการศึกษา 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารการศึกษา ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพื่อให้การย้ายตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ของ สพฐ. มาเป็นแนวทางในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯนี้ โดย ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารการศึกษามี 3 กรณี 1. การย้ายกรณีปกติ 2. การย้ายกรณีพิเศษ และ 3. การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ โดยการย้ายผู้บริหารการศึกษา ทุกกรณี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เสนอรายชื่อให้ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติย้าย เมื่อ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติการย้ายแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/831998

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook