วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ส.ค.ท. ออกแถลงการณ์ ถึงบิ๊กตู่ เสนอ 5 สเปก ‘รมว.ศธ.’ คนใหม่แทน ‘ณัฏฐพล’

ส.ค.ท. ออกแถลงการณ์ ถึงบิ๊กตู่ เสนอ 5 สเปก ‘รมว.ศธ.’ คนใหม่แทน ‘ณัฏฐพล’

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 762 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท) ออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง คุณสมบัติที่จำเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ แทนณัฏฐพล ทีปสุวรรณ โดยมีข้อความ

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท) และองค์กรเครือข่ายฯ ๔ ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้จัดประชุมสัญจร ณ โรงแรมธนินทรจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ต่อกรณีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพันจากตำแหน่ง และได้มีมติถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ โดยขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ รับผิดชอบ ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่การกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๖o มาตรา ๔ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนศึกษา คันคว้า วิจัยในศิลปะวิทยการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูปัญญท้องถิ่นศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นของคนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในประชาคมโลก จึงมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้

๑. มีคุณธรรม จริยธรม ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา

๓. เป็นผู้ความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย

๔ให้ความสำคัญของวิชชีพครู ต้องเป็นวิชชีพควบคุม วิชชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม

๕.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัตการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลักสิทธิมนุษยช เชื่อมั่นและศรัทธในระบอบประชาธิปไตยสากล

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ ในการพิจรณาบุคคล ที่มีความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสนอของสมาพันธ์สมาคมครูแห่ประเทศไทยต่อไป

 

เชื่อมั่นและศรัทธา
สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2599161

เปิดอ่าน 762 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook