วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.ออกมาตรการคุมเข้มประชุมสัมมนา-กิจกรรมในโรงเรียน ป้องกันโควิด-19 ระบาด

สพฐ.ออกมาตรการคุมเข้มประชุมสัมมนา-กิจกรรมในโรงเรียน ป้องกันโควิด-19 ระบาด

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 20 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 595 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) เพิ่มเติมด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศระกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยย่างรวดเร็วโดยมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในสักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากกรณีมีการประชุมสัมมนาของบุคลากร หรือการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ต้องมีบุคคลเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ 1/2563 สังณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) การจำกัดการประชุมสัมมนาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในสั่งกัดที่ต้องมีบุคคลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมอบอำนาจเพิ่มเติมให้นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่กำกับดูแล และพิจารณาให้ความเห็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือพิจารณาสั่งการในกรณีที่มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมหรือจัดประชุมสัมมนา รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดที่ต้องมีบุคคลเป็นจำนวนมากในช่วงมีการระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากกระทรวงสาธารณสุข มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COND19) ของรัฐมนตว่การกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการป้องกันการแพระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเคร่งครัด

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2073413

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook