วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สช.ขานรับมติ ครม. ออกแนวปฏิบัติ ให้ ร.ร.เอกชนทุกประเภท สอนออนไลน์-เลื่อนรับน.ร.

สช.ขานรับมติ ครม. ออกแนวปฏิบัติ ให้ ร.ร.เอกชนทุกประเภท สอนออนไลน์-เลื่อนรับน.ร.

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 18 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 502 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ออกหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกประเภท เรื่อง แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนตัวยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตัวยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงเรียนเอกชน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
1.1ให้โรงเรียนวางแผนการสอนซ่อมเสริม ให้กับนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์ ระบบSocial Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบทาง E-mail : letteropec@gmail.com
1.2ให้โรงเรียนประสานงานระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์
1.3ให้โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนและครู เรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC Digital Learning Center : 0DLC ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน URL: odlc.opec.go.th ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป
1.4โรงเรียนใดที่มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้ว และพร้อมที่จะให้เผยแพร่ เพื่อให้โรงเรียนอื่นร่วมใช้ได้ ขอให้รายงานสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบโดยเร่งด่วนทาง E-mail : letteropec@gmail.com เพื่อดำเนินการนำมาเผยแพร่ต่อไป
1.5หากโรงเรียนใดที่ผลิตสื่อในระบบดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความร่วมมือนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่โรงเรียนอื่นด้วย
1.6 โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวนักเรียนและไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะแจ้งให้ทราบ

2. โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ
2.1ให้โรงเรียนนานาชาติวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ ทาง E-mail : specialschool@opec.go.th
2.2ให้โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งมีการประสานงานระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2.3ให้โรงเรียนสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง
2.4ให้โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของนักเรียนและครูชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทไทย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่ออายวีซ่าและรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
2.5ในกรณีที่โรงเรียนนานาชาติมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดทั้งลดความเสี่ยงการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด
2.6โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวนักเรียนและไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะแจ้งให้ทราบ

3.โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
3.1ให้โรงเรียนนอกระบบแต่ละแห่งพิจารณาหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน เป็นใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบดังกล่าวได้ ให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนออกไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
3.2ให้โรงเรียนสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ให้กับผู้เรียนทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง
3.3ให้โรงเรียนนอกระบบทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของผู้เรียนและผู้สอนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และรายงานผู้อนุญาต เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่ออายวีซ่าต่อไป
3.4โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวผู้เรียนและไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะแจ้งให้ทราบ

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2065776

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook