www. k r u t h a i . i n f o  ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ |
วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559
หน้าแรก
ข่าวสารประจำวัน
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
วิพากษ์การศึกษา
กระดานสนทนา
 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

 
     
  โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2555 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 9644 | คิดเห็น 0  
 
คะแนนของข่าวนี้
(29.70%-231 ผู้โหวต)
 
 

.....

โดย... สงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ.

นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งที่ ก.ค.ศ. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกร่างและนำเสนอคณะรัฐมนตรีจนได้รับอนุมัติออกเป็น กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และต้องยอมรับในความพยายามอย่างยิ่งของรัฐมนตรีว่าการที่ชื่อ ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ที่พยายามอธิบายให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เข้าใจในกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าวในขณะที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ ร่างไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ไม่มีรัฐมนตรีคนใดสามารถที่จะอธิบายให้ ครม. อนุมัติ กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวได้ ทำให้ครูเราเสียเปรียบข้าราชการพลเรือนอยู่ ๓ ปี หลังจากที่มี พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้

แต่เป็นความโชคดีที่เรามีรัฐมนตรีว่าการที่มาจากครู เข้าใจครู ทำเพื่อครูด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริง แม้กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวจะมีการตีความที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็ต้องถือว่า กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้เป็นคุณสถานเดียว ไม่เป็นโทษ แต่การจะให้เกิดคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับการตีความเพื่อนำไปใช้ในการออกคำสั่งให้ครูได้รับเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนในลำดับถัดไป วิธีคิดและการดำเนินการในกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ในวงการครู แต่สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นเรื่องที่ดำเนินการกันมาก่อนครูเรา โดยเฉพาะในกลุ่มนักบริหารระดับสูงในทุกกระทรวง ทบวง กรม ย่อมคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี เท่าที่ตรวจสอบได้มีกฎ ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ คือ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

ตอนกฎ นี้ออกมาใหม่ๆ ข้าพเจ้าไม่ค่อยมีความเข้าใจมากนัก เพราะคณะรัฐมนตรีกว่าจะผ่านกฎนี้ได้ ใช้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไปถึง ๖ ท่าน ข้าพเจ้าจึงพยามสอบถามจากผู้รู้ ใน ก.พ.และใน ก.ค.ศ.หลาย ๆ ท่าน และดูตัวอย่างคำสั่งของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จนเกิดแนวคิดและขอนำแนวคิด ในการตีความเรื่องนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นโดยเอากรณี ผู้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ ค.ศ. ๓ เลื่อนไปรับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. ๔ และเต็มขั้นอันดับ ค.ศ. ๔ เลื่อนไปรับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. ๕ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีกรณีข้าราชการเต็มขั้นอันดับ ท. ๙(ซี๙) เลื่อนไปรับเงินเดือนอันดับ ท.๑๐(ซี๑๐) และเต็ม ขั้นอันดับ ท. ๑๐(ซี๑๐) เลื่อนไปรับเงินเดือนอันดับ ท. ๑๑(ซี๑๑) เพราะข้อความที่ปรากฏในกฎ ก.พ.และกฎ ก.ค.ศ. ใช้เหมือนกันทุกตัวอักษร โดยเห็นตัวอย่างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเลื่อนอันดับและเลื่อนขั้นเงินเดือนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ ก.ค.ศ. ได้ใช้ กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกับข้าราชการประเภทอื่นที่เคยใช้มาก่อนแล้วหลายปี กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่รับเงินเดือนในอันดับ ท. ๙ ถึงอันดับ ท.๑๐ หรืออันดับ ท.๑๐ ถึงอันดับ ท.๑๑ ผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ท.๙ หรืออันดับ ท.๑๐ แล้วแต่กรณี ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้าย กฎ ก.พ.ฉบับนี้ ในวันแรกที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ท. ๙ หรืออันดับ ท.๑๐ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ ท.๑๐ หรืออันดับ ท.๑๑ ตามวรรคหนึ่งผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีสุดท้าย ก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

ใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้ทำนองเดียวกันความว่า

ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. ๓ และ คศ. ๔ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้นท้าย กฎ ก.ค.ศ. นี้ในกรณีข้าราชการครูซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ. ๓หรือ คศ. ๔ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

ทั้ง ก.พ. และ ก.ค.ศ. จะมีตารางเทียบขั้นเงินเดือนแนบท้ายกฎ ทำนองเดียวกัน กล่าวคือต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ สำหรับของ ก.ค.ศ. ก็มีบัญชีแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. ทำนองเดียวกันและเนื่องจากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนจึงถือว่า บัญชีแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้เป็นปัจจุบันหลักการ วิธีดำเนินการ และขั้นตอนของกฎหมายสอดคล้องต้องกันมาตลอด เรียกว่า กฎ ก.ค.ศ. ถอดแบบมาจากกฎ ก.พ. เพราะเขาใช้มาก่อนเราเป็น ๑๐ ปี

คราวนี้มาดูการนำไปใช้ในการสั่งปรับเข้าอันดับเงินเดือนในกรณีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวข้องในการใช้ กฎ ก.พ. นี้กับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด จากคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ใช้หลักเทียบขั้นไม่ใช่เทียบเงิน ขั้นเงินเดือน ๒๘,๕๕๐(เงินเดือนเดิม)ในอันดับ ท.๙ และ ท.๑๐ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนตาม พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขั้นสูงสุดของอันดับ ท.๙ คือขั้น ๕๐,๕๕๐(เงินเดือนเดิม) คำสั่งสำนักงานกระทรวงมหาดไทยสั่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งรับเงินเดือนอันดับ ท.๙ ขั้น ๕๐,๕๕๐(เงินเดือนเดิม) ไปรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๐ ขั้น ๕๔,๒๔๐ (เงินเดือนเดิม) ซึ่งอยู่ในขั้นที่ ๓๑ นับจากขั้นที่เทียบได้ตรงกันทั้งอันดับ ท.๙ และอันดับ ท.๑๐ คือขั้น ๒๘,๕๕๐ (เงินเดือนเดิม) และเมื่อได้มีการสั่งให้รับเงินเดือนในอันดับถัดไปแล้ว ผู้มีอำนาจสามารถสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการดังกล่าวได้ตามปกติ

ประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งสำนักงาน ก.พ. เขาตีความในเรื่องขั้นที่เทียบได้กับขั้นเงินเดือนเดิม โดยยึดเอาขั้นต่ำสุดของทั้งของอันดับเงินเดือนเดิมและเงินเดือนที่จะเลื่อนไปรับว่ามีขั้นไหนตรงกัน จากนั้นก็นับขั้นขึ้นไปว่าเงินเดือนสูงสุดของอันดับเงินเดือนเดิม ตรงกับขั้นที่นับจำนวนเท่ากันกับขั้นเดิม ตรงกับขั้นไหนก็สั่งให้รับขั้นนั้น ในกรณีที่ขั้นเงินเดือนทั้ง ๒ อันดับไม่ตรงกันเลย ก็ให้ยึดเอาขั้นที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนับจำนวนขั้นไปถึงขั้นสูงสุดของอันดับเดิม ของข้าราชการพลเรือนสามัญขั้นที่ตรงกันในอันดับ ท.๙ และอันดับ ท.๑๐ คือ ขั้น ๒๘,๕๕๐(เงินเดือนเดิม) ขั้นสูงสุดของอันดับ ท.๙ คือขั้น ๕๐,๕๕๐(เงินเดือนเดิม) เมื่อนับจากขั้น๒๘,๕๕๐(เงินเดือนเดิม) อยู่ในขั้นที่ ๓๑ เขาจึงสั่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมารับอันดับ ท.๑๐ ในขั้น ๕๔,๒๔๐(เงินเดือนเดิม) ซึ่งนับได้ตรงกันคือขั้นที่ ๓๑ นับจาก ๒๘,๕๕๐(เงินเดือนเดิม)

สำหรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบัญชีเทียบแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ.ไว้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องตรงกันกับที่ ก.พ. ถือปฏิบัติมากว่า ๑๐ ปี จึงไม่น่าจะมีประเด็นการตีความให้ต่างออกไป เพราะข้อบัญญัติแห่งตัวบทก็เขียนเหมือนกัน แนวคิดก็ตรงกันจึงควรใช้ดุลพินิจใหม่ให้สอดคล้องกับบัญชีแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ ก.พ.ได้ดำเนินการมาแล้วด้วยจะเป็นการใช้บังคับกฎหมายที่เป็นธรรม เพื่อครูได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ ก.ค.ศ. ก็จักได้ชื่อว่าเป็นองค์การบริหารงานบุคคลที่เฉลียวฉลาดและทันสมัย

อนึ่ง ขอเรียนว่ายังมีข้อมูลที่ควรทราบอีกเรื่องหนึ่งคือ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎนี้ เรียกตามภาษาครู ๆ ว่ากฎเงินเดือนขั้นทะลุ คือ ครูผู้ช่วยที่ผ่านการพัฒนา ๒ ปี จะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น ครู อันดับ คศ.๓(ระดับ๘) ที่เงินเดือนเต็มขั้นก็ทะลุไปรับเงินเดือน อันดับ คศ.๔(ระดับ๙) ครู อันดับ คศ.๔(ระดับ๙) ที่เงินเดือนเต็มขั้นก็ทะลุไปรับเงินเดือน อันดับ คศ.๕(ระดับ๑๐-๑๑) แต่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ.กำหนดให้ได้เลื่อนไปได้เฉพาะ ข้าราชการ ระดับ๙ ไประดับ๑๐ และ ระดับ ๑๐ ไประดับ ๑๑ ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น (รองอธิบดี,รองผู้ว่าราชการจังหวัด, อธิบดี,ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า) ส่วน ทุกสายงาน นับว่าเป็นความโชคดีกว่าข้าราชการสังกัด ก.พ.ในอดีตอยู่นิดหนึ่ง ถือเป็นความสามารถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างแท้จริง ที่ทำให้ครูได้รับประโยชน์มากกว่าข้าราชการ ก.พ. (ทั้งที่ในอดีตครูเสียเปรียบมาตลอด) ในกฎดังกล่าวยังมีผลกระทบในการนำมาใช้กับครูผู้ช่วยอีกด้วย เพราะ ก.ค.ศ.ไปตีความไม่ให้รับเงินเดือนย้อนหลัง จึงทำให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข็ม ๒ ปี ก่อนวันที่ กฎดังกล่าว ประกาศใช้ไม่ได้รับเงินเดือนย้อนหลัง ทำให้เกิดข้อกังขาในการตีความของกฎ ซึ่งตอนนี้ กคศ.ก็กำลังดำเนินการปรับย้อนหลังให้อยู่ เช่นเดียวกัน และครู คศ. ๒ ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการครูที่มีจำนวนมากที่สุด แต่ไม่ได้รับอานิสงค์ จาก กฎ ดังกล่าวเลย ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ และจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลื่อนขั้นทะลุ จากที่เงินเดือนเต็มอันดับ คศ.๒ ไปรับเงินเดือนใน อันดับคศ.๓ เช่นเดียวกัน

จากการตรวจสอบ ก.พ.เองก็ไม่เคยให้สิทธ์ิข้าราชการระดับต่ำกว่าระดับ ๙ สายงานบริหารระดับสูง เลื่อนไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไปเหมือนกัน แต่ต่อมาเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีการเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครู คือขึ้น ๘% และ ๕% ทำให้กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องถูกยกเลิกเพราะมีการออก พรบ.เงินเดือนใหม่ ทำให้ครู อันดับ คศ.๓(ระดับ๘) ที่เงินเดือนเต็มขั้นก็ทะลุไปรับเงินเดือน อันดับ คศ.๔(ระดับ๙) ครู อันดับ คศ.๔(ระดับ๙) ที่เงินเดือนเต็มขั้นก็ทะลุไปรับเงินเดือน อันดับ คศ.๕(ระดับ๑๐-๑๑) ต้องถูกยกเลิก ทำให้ครูที่เงินเดือนตันทีหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๔)เงินเดือนไม่สามารถทะลุได้ รัฐมนตรีชินวรณ์ จึงได้ให้นโยบายร่างกฎนี้ขึ้นมาใหม่ โดยให้ กคศ. ดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ในคราวนี้เป็นช่วงสมัยรัฐมนตรีวรวัจน์ เอื้ออภิญากุล ท่านก็ให้เพิ่มเอา ครู คศ.๒ ทะลุไป คศ.๓ เข้าไปด้วย จนถึงสมัยรัฐมนตรีสุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้เสนอกฎไปตามกระบวนการต่างๆ จนสำเร็จกระบวนการในเบี้องต้น จนถึงสมัยของท่านพงษ์เทพ เทพกาญจนา กฎดังกล่าวก็เสร็จบริบูรณ์ เหลือแต่เพียงรัฐมนตรีเซ็นชื่อแล้วนำส่ง สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป (คิดว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๖กับพี่น้องเพื่อนครูต่อไป)

หลักการสำคัญในร่างกฎดังกล่าว คือข้าราชการครูได้เลื่อนจาก เงินเดือนตัน ค.ศ.๒ (ระดับ๗) ไปรับเงินเดือนในอันดับค.ศ. ๓ (ระดับ๘), เงินเดือนตัน ค.ศ. ๓ (ระดับ๘) ไปรับเงินเดือนในอันดับค.ศ.๔ (ระดับ๙) และจาก เงินเดือนตัน ค.ศ.๔(ระดับ๙)ไปรับเงินเดือนในอันดับค.ศ. ๕(ระดับ๑๐-๑๑) ต่อไป โดยจะให้ครู คศ.๓, คศ.๔ และ คศ.๕ได้รับเงินเดือนย้อนหลังตั่งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการเดิมในกฎหมายเดิม ส่วนครู คศ.๒ ให้รับเงินเดือนทะลุ หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันถัดไป เพราะถือว่าเป็นหลักการใหม่ (สามารถเลื่อนไปได้คนละ ๑ อันดับเท่านั้น)

ผู้เขียนยอมรับว่า กฎ ก.ค.ศ.นี้ กว่าจะผ่านได้ลำบากยากเย็นจริงๆ ซึ่งจะต้องมีความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พ. ,กงช., สำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง, กฤษฎีกา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี บางหน่วยงานต้องกลับไปกลับมาถึง ๒,๓ ครั้ง ผู้เขียนคิดว่าถ้ากฎนี้มีผลเมื่อไรก็จะทำให้คุณภาพครูดีขึ้นมากทีเดียว และจากกฎดังกล่าวก็จะทำให้ครูได้รับสิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อไป โดยเฉพาะเครื่องราชชั้นสายสะพาย ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอในครั้งต่อไป และที่สำคัญที่สุดที่จะลืมเสียมิได้ก็คือต้องขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯรัฐมนตรีชินวรณ์ บุณยเกียรติ ฯพณฯรัฐมนตรีวรวัจน์ เอื้ออภิญากุล ฯพณฯรัฐมนตรีสุชาติ ธาดาธำรงเวช ฯพณฯรัฐมนตรีพงษ์เทพ เทพกาญจนาและเลขาธิการ ก.ค.ศ.ท่านศิริพร กิจเกื้อกูล และท่านรัตนา ศรีเหรัญ ที่ได้ผลักดันกฎ ดังกล่าวจนสำเร็จ


สงกรานต์ จันทร์น้อย
ครู โรงเรียนพัทลุง
ผู้แทนครูในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
 
  ภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
'ร่าง รธน.ใหม่'ตัดสิทธิเรียนฟรี ม.ปลายหวั่นเด็กออกจากระบบพุ่ง! [786]
การศึกษาไทยจะเอา “คุณภาพ” หรือ “คุณธรรม” [689]
พ.รบ.แม่วัยรุ่น 2559 ‘สิทธิเด็กท้อง’? [803]
สำรวจการอ่าน คนไทยยุคดิจิทัล [219]
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน [328]

 
***ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริง หรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ webmaster@kruthai.info เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบ และทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
 


ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย (ชคบท.)