วันอังคาร 19 มีนาคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > รอบรั้วเสมา > ศธ.ลงนามความร่วมมือ Partnership School 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

ศธ.ลงนามความร่วมมือ Partnership School 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

หมวดหมู่ : รอบรั้วเสมา 7 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 812 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือ Partnership School จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่จะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อม ๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงที่จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุด โดยพิธีลงนามครั้งนี้ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง เพื่อให้ผู้สนับสนุนภาคเอกชนจาก 12 หน่วยงาน เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน

โครงการนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือที่ต่างไปจากโครงการโรงเรียนประชารัฐเดิม เพราะมีความร่วมมืออย่างเข้มข้น โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการโรงเรียน นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ศธ. ก็พยายามปลดล็อคทุกอย่างเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวย เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ อาทิ ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อช่วยกำหนดนโยบายและแผนงานบริหารโรงเรียน ทั้งเรื่องของบุคลากร การจัดการเรียนการสอน และการเงิน, การกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนที่พึงประสงค์ โดยภาคเอกชนร่วมสนับสนุนค่าตอบแทนต่าง ๆ, การกำหนดเป้าหมายหรือจุดเน้นของโรงเรียนตามบริบทในแต่ละพื้นที่ อาทิ การสร้างนักนวัตกร พยาบาล เป็นต้น โดยขณะนี้การดำเนินโครงการได้เริ่มต้นแล้ว และยังไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของความร่วมมือและการพัฒนาโรงเรียนตามที่กฎหมายรองรับ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องของการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) ครั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา Partnership School ที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและจำเป็น

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล พร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับทุกภาคส่วนของสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สถานศึกษา โรงเรียนพี่เลี้ยง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้นายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้ง 12 องค์กร รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญ และแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้ง 50 แห่ง ไว้ ณ โอกาสนี้


ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2018/2/171.html