วันศุกร์ 18 มกราคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > รอบรั้วเสมา > ผลการประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผลการประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : รอบรั้วเสมา 31 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 485 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2661 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ผลงานการดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2561  ไตรมาสที่ 1-2 รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 และการการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561

ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2 คณะ คือ  1) ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการและการจัดสรรเงินกองทุน 2) ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ซึ่งที่ประชุมขอให้พิจารณาแต่งตั้งโดยเน้นผู้ที่ปฏิบัติงานจริง และนำเสนอรายชื่อในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแผน (ร่าง) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ จัดทำขึ้น 2 ด้าน คือ ด้านการเงินและด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ก่อนจะนำส่งกรมบัญชีกลางต่อไป

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2018/2/162.html

เปิดอ่าน 485 ครั้ง