วันพฤหัส 22 กุมภาพันธ์ 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าว ศธ. > ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

หมวดหมู่ : ข่าว ศธ. 31 สิงหาคม 2017 เปิดอ่าน 942 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

● การพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ.ได้นำเสนอให้ที่ประชุมได้หารือและพิจารณามาแล้วหลายครั้ง ทราบว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงในเรื่องนี้มานานกว่า 9 ปีแล้ว จนกระทั่งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้นำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ไปหารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และได้มีการปรับแก้อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในครั้งนี้

จากการรับฟังหลักเกณฑ์ใหม่ เห็นว่ามีมาตรฐานเข้มมากขึ้น เปิดช่องทางให้มีการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการหลากหลายมากขึ้น เพื่อต้องการให้ผลงานทางวิชาการมีความทันสมัยกับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สอดรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนคำนึงถึงความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ โดยแบ่งประเภทผลงานทางวิชาการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • งานวิจัย

  •  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มี 9 ประเภท คือ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา งานแปล พจนานุกรมหรือสารานุกรมหรือนามานุกรมหรืองานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์

  • ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

  • ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. …. และ (ร่าง) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการที่ ก.พ.อ.กำหนด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่เพื่อให้มีผลกระทบน้อย จึงจะประกาศให้ใช้บังคับหลักเกณฑ์ใหม่หลังจาก  ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ที่ต้องการส่งผลงานทางวิชาการโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมก็ยังคงสามารถเสนอขอรับการประเมินได้ในภายในช่วงเวลาก่อนประกาศใช้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า หลักเกณฑ์ใหม่นี้ฝ่ายนโยบายคือรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย แต่เป็นผลมาจากการเสนอของ ก.พ.อ. ซึ่งกว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องนี้ต้องใช้เวลานานกว่า ปี ซึ่งหากพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่แล้วจะเห็นว่าเป็นคุณมากกว่า ไม่ได้ทำให้ใครเสียสิทธิประโยชน์อะไร เพราะสิทธิประโยชน์เป็นเรื่องของเงินเดือน เช่น หากถูกตัดเงินเดือน ก็ส่งผลให้คนนั้นเสียสิทธิ์ แต่กรณีของการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ใช่เรื่องของสิทธิประโยชน์ แต่เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง หรือการให้เงินตอบแทนคน ไม่ใช่สิทธิ์อัตโนมัติ จึงไม่ทำให้ใครเสียสิทธิ์


 เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

     1) รศ.จรัญ โฆษณานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     2) รศ.ปริญญา ตันติสุข ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     3) รศ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์
 ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     4) รศ.ประเสริฐ ไชยทิพย์
 ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     5) รศ.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ ศาสตราจารย์พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 เห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการ ก.พ.อ. เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ แทนนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ที่ขอลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


 รับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย แยกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 34 ราย


 รับทราบรายงานจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ้นจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจำนวนและรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 805 ราย แยกเป็นสายวิชาการ 591 ราย และสายสนับสนุน 214 ราย


 รับทราบกรรมการใน ก.พ.อ.พ้นจากการเป็นกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบกรรมการ ก.พ.อ.ได้พ้นจากการเป็นกรรมการ จำนวน 2 ราย คือ

     1) ศาสตราจารย์พิเศษกระแส ชนะวงศ์  เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
     2) นายสาธิต พุทธชัยยงค์  เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.อ. จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนโดยด่วนต่อไป


ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2017/aug/455.html

เปิดอ่าน 942 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าว ศธ.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook