วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าว ศธ. > สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ.

สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ.

หมวดหมู่ : ข่าว ศธ. 19 มิถุนายน 2017 เปิดอ่าน 425 ครั้ง

รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะเข้าพบหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมหารือด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเรื่องหารือสำคัญ คือ

๑. หลักเกณฑ์รอบใหม่ (การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่) จะประกอบด้วย

๑.๑ ตรวจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒ ติดตามและพัฒนา

๒. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) ที่ประกอบด้วย

๒.๑ สถานศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอง

๒.๒ มาตรฐานการศึกษาใหม่ กำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

๒.๓ ทีมงานประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญของ สมศ., ผู้ตรวจสอบการประเมิน (ศธภ./ ศธจ./ ผู้ตรวจราชการ ศธ.) และผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ของโรงเรียน ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. งบประมาณในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ทาง สมศ. และกระทรวงศึกษาธิการ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานกลางทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยยึดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เป็นหลัก เพื่อให้หลักเกณฑ์รอบใหม่ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เกิดการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48893&Key=news_boontee

เปิดอ่าน 425 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าว ศธ.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook