วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ค้นข่าวมาเล่า > ป.ป.ช.เตือนเจ้าหน้าที่รัฐรับ-ให้ของขวัญปีใหม่ระวังผิดกฎหมายถึงนอนคุก

ป.ป.ช.เตือนเจ้าหน้าที่รัฐรับ-ให้ของขวัญปีใหม่ระวังผิดกฎหมายถึงนอนคุก

หมวดหมู่ : ค้นข่าวมาเล่า 16 ธันวาคม 2016 เปิดอ่าน 2,546 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมไทย ผู้คนมักนิยมส่งความสุขให้แก่กันและกันทั้งในรูปแบบบัตรอวยพร ของขวัญ ของฝาก โดยเฉพาะผู้น้อย หรือผู้อ่อนอาวุโส มักเตรียมของขวัญ ของฝาก สำหรับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ นับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติ กันมานาน

“แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หากจะให้หรือรับของขวัญ ของฝาก จากใครมีข้อควรระวังเนื่องจากอาจเป็นการกระทำความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว มาตรา 122 บัญญัติให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายวรวิทย์ กล่าว

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2543 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ของขวัญ ของฝาก) ได้หากเป็นการให้กันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือโดยธรรมจรรยาโดยสรุปได้ดังนี้ 1.กรณีรับให้จากญาติ ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ทั้งของตนเองและคู่สมรส ซึ่งให้โดยเสน่หารับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

2.กรณีรับให้จากบุคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติรับได้แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินจำนวน 3,000 บาท

3.รับได้ถ้าเป็นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เช่น การลดราคา การจับฉลากรางวัล

“ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและไม่ผิดกฎหมาย ผมจึงนำเรื่องนี้มาทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การรับให้ของขวัญ ของฝาก มิได้ใช้เฉพาะเทศกาลปีใหม่เท่านั้น ยังใช้บังคับสำหรับการให้ในโอกาสต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวัง และสุขภาพแข็งแรง ในโอกาสปีใหม่ 2560” นายวรวิทย์ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_146320

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook