วันอังคาร 19 มีนาคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘หมอจิรุตม์’ ชี้ร่าง พ.ร.บ.ศึกษาใหม่ เปิดทาง ‘ร.ร.รัฐ’ มีอิสระบริหาร 4 ด้าน ดูแลสิทธิประโยชน์ครู

‘หมอจิรุตม์’ ชี้ร่าง พ.ร.บ.ศึกษาใหม่ เปิดทาง ‘ร.ร.รัฐ’ มีอิสระบริหาร 4 ด้าน ดูแลสิทธิประโยชน์ครู

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 3 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 876 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … เปิดเผยว่า กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มี 101 มาตรา มีมาตราหลักอยู่ 93 มาตรา และบทเฉพาะกาล 8 มาตรา มีสาระสำคัญ 3 ด้าน คือ การให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูปครูและการเรียนการสอน และให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นเลขานุการ

นพ.จิรุตม์กล่าวต่อว่า โดยในส่วนของการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการศึกษานั้น ต่อไปนี้สถานศึกษาของรัฐ จะเป็นอิสระในการบริหาร และการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาจะมีความเป็นอิสระ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำหนดให้มีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัด โดยการจัดตั้งนี้ ไม่บังคับ ให้เป็นไปตามความพร้อม และความสมัครใจรวมตัวกันของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐ เพื่อศึกษา และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

นพ.จิรุตม์กล่าวอีกว่า ส่วนการปฏิรูปครูและการเรียนการสอน กำหนดให้รัฐมีโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒนาครู ทั้งยังกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดให้มีระบบ และวิธีการ ที่หลากหลาย และเหมาะสม ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสมรรถนะ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือกำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสม และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือห่างไกล

นพ.จิรุตม์กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญเรื่องสุดท้าย กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา และจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติในด้านต่างๆ ทั้งด้านงบ การจัดอัตรากำลังคน และให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการใน ศธ.มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษา และระบบการศึกษาตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

“หากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติแห่งชาติประกาศใช้ คิดว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น เพราะภายใต้ พ.ร.บ.นี้ กำหนดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และระบบการศึกษาจะได้คนดี คนเก่งเข้ามายังระบบเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้พิการ เด็กพิเศษ จะได้รับการดูแล และจะไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา ท้ายสุดคือ ประหยัดการใช้ทรัพยากร และงบ ที่ปัจจุบันเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 25% ของงบแผ่นดินทั้งหมด ต่อไปนี้จะจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้” นพ.จิรุตม์ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1206081

เปิดอ่าน 876 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้