วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > รอบรั้วเสมา > ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

หมวดหมู่ : รอบรั้วเสมา 1 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 1,222 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 3 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 3 ราย ดังนี้

– รศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– รศ.โสระยา ร่วมรังษี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รศ.จำลอง โพธิ์บุญ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– รศ.ประณัฐ โพธิยะราช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศ.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศ.วัชระ งามจิตรเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 9 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 25 ราย

● รับทราบแต่งตั้งอนุกรรมการใน ก.พ.อ.

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง ศ.วรเดช จันทรศร กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย แทนตำแหน่งอนุกรรมการที่ว่างลง

● รับทราบแนวทางส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ที่ประชุมรับทราบแนวทางส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรองรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ได้แก่ การจัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางเพื่อส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จากนั้นจะจัดทำกรณีตัวอย่างที่ดี (Best practice) สำหรับผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ จากการทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนถอดบทเรียนการทำงานวิจัย และสร้างระบบนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentoring) สร้างหน่วยรับรอง (Certification Body) รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และจัดทำรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2018/4/361.html

เปิดอ่าน 1,222 ครั้ง