วันศุกร์ 26 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > เปิดหนังสือ สกอ. เชิญนายกสภาฯ ถกทางออกปมผู้เกษียณนั่งอธิการฯ ไม่ได้

เปิดหนังสือ สกอ. เชิญนายกสภาฯ ถกทางออกปมผู้เกษียณนั่งอธิการฯ ไม่ได้

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 13 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 588 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5).6/ว1493 ลงวันที่ 10 กันยายน ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี ความว่า

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษากรณีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏการญจนบุรี โดยมีคำพิพากษาว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี รวมถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์อยู่ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้เล็งเห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสกอ.ได้มีแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวที่เหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

ในการนี้สกอ.จึงใคร่ขอเรียญเชิญนายกสถาบันอุดมศึกษาหรืออุปนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสกอ. 1

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1129085