วันอังคาร 19 มีนาคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > รอบรั้วเสมา > ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.จัดตั้ง สมศ. พ.ศ.2561 รมว.ศธ.กำกับ สมศ.และให้มีคณะกรรมการ สมศ.

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.จัดตั้ง สมศ. พ.ศ.2561 รมว.ศธ.กำกับ สมศ.และให้มีคณะกรรมการ สมศ.

หมวดหมู่ : รอบรั้วเสมา 29 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 1,362 ครั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ จากเดิมขึ้นกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจ ของ สมศ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจ เช่น การยกเลิกมาตรา ๑๔ โดยให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วย

  (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (๒) กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสามคน ได้แก่ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการการอุดมศึกษา
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น ประธานกรรมการและกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตําแหน่งแทน ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่