วันอังคาร 19 มีนาคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > รอบรั้วเสมา > ผลประชุม กพฐ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

ผลประชุม กพฐ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ : รอบรั้วเสมา 19 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 794 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการเข้าร่วมประชุม ว่าที่ประชุมได้ให้ สพฐ.ไปปรับปรุงร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปีให้เป็นรูปธรรม มีข้อมูลอ้างอิง เป้าหมายชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ให้เป็นระบบที่สามารถคัดเลือกคนดีที่สุด เหมาะสมกับพื้นที่ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี โดยที่ประชุมได้เข้าใจตรงกันตามแนวทางของรัฐบาลที่กำหนดให้ “ยุทธศาสตร์” เป็นแผนที่ใช้ในระดับชาติเท่านั้น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการจัดทำ “แผนแม่บท” ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปีแล้ว เห็นว่ายังเป็นเรื่องของนามธรรม จึงให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น มีข้อมูลอ้างอิงเพียงพอและเชื่อถือได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นอื่นที่สำคัญ คือ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่กว่า 4,000 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรมีแนวทางคัดเลือกในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่สนใจหลายประเด็น เช่น ไม่เห็นด้วยกับการสอบคัดเลือกและระบบการขึ้นบัญชีจำนวนมาก ซึ่งไม่ยืดหยุ่นต่อการบรรจุแต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง, การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้ามามีส่วนร่วมที่จะสรรหาคนได้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านบุคลากร โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง พร้อมทำงานร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ เพื่อต้องการให้มีระบบการสรรหาคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและพื้นที่ด้วย

“หากจัดทำหลักเกณฑ์สำเร็จ ก็จะขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปสู่การแต่งตั้งตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งการโยกย้ายผู้บริหารด้วย โดยคาดว่าจะเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

เปิดอ่าน 794 ครั้ง