วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > สาระน่ารู้ > หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต

หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต

หมวดหมู่ : สาระน่ารู้ 19 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 1,073 ครั้ง

 

     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เอกสารดาวน์โหลด
 1. บทสรุปหลักสูตร
 2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
 3. รายวิชาเพิ่มเติม ปฐมวัย
 4. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 5. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 6. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
 7. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 8. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
 9. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 10. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 11. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 12. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 13. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 14. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 15. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 16. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด
 17. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
 18. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 19. หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต
 20. สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริต